Mobirise

آیین نامه داخلی

website templates

فصل اول- ساختار نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران: ساختار نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران به دو بخش اصلی «ارکان قانونی» و «ارکان اجرایی» تقسیم می شود
بخش الف- ارکان قانونی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران: ارکان قانونی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران همان ارکان قانونی «موسسه جهان اعلان ایرانیان» است. حقوق، وظایف و روش انتخاب این ارکان مطابق اساسنامه ی «موسسه جهان اعلان ایرانیان» بوده و این موسسه تمام حقوق مادی و معنوی و مسئولیت تمام امور قانونی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در خاک جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد
ارکان قانونی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران مطابق اساسنامه ی ثبتی، در چهار سطح: « هیات موسس»، « هیات امناء»، «هیات مدیره» و «مدیر عامل» تعریف گردیده است
بخش ب- ارکان اجرایی داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران: ارکان اجرایی داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران بخشی از ساختار داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران است که برای تسهیل اداره ی امور داخلی طراحی و تایید گردیده و دارای وجهه ی حقوقی نمی باشد. بدیهی است که ارکان اجرایی داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران مشروعیت خود را از هویت قانونی ارکان قانونی «نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران» کسب نموده و به هیچ وجه دارای هویت، مسئولیت یا حقوق مستقل نخواهد بود
ارکان اجرایی داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران در سطوح ذیل تعریف گردیده است
رکن یک- عضویت: عضویت عبارت است از همکاری داوطلبانه ی اشخاص حقیقی یا حقوقی با سازمان جهانی تبلیغات در قالب فعالیت های تخصصی این سازمان. کلیه ی فعالان، متخصصان و مرتبطین با حوزه های مارکتینگ، رسانه و تبلیغات تجاری که علاقمند به همکاری با سازمان جهانی تبلیغات در این حوزه ها باشند، می توانند پس از طی مراحل آئین نامه ای عضویت، برای مدت یکسال به عضویت این سازمان درآیند. این عضویت در صورت حفظ شرایط و صلاحیت در سال های بعدی قابل تمدید خواهد بود
انواع عضویت: الف- انواع عضویت شخصیت حقوقی
شرکت بین المللی عضو سازمان جهانی تبلیغات (شرکت رسمی ایرانی با حداقل ۳ شعبه ی مشخص ثبتی فعال با یک نام در ۱ قاره یا بیشتر)
شرکت آسیایی عضو سازمان جهانی تبلیغات (شرکت رسمی ایرانی با شعبات مشخص ثبتی فعال با یک نام حداقل در سه کشور آسیایی)
شرکت ایرانی بزرگ عضو سازمان جهانی تبلیغات (شرکت رسمی ایرانی با سایز بیزینس بزرگ/ با بیش از ۴۰ نفر نیروی انسانی متخصص تمام وقت)
شرکت ایرانی متوسط عضو سازمان جهانی تبلیغات (شرکت رسمی ایرانی با سایز بیزنس متوسط/ بین ۱۰ تا ۴۰ نفر نیروی انسانی متخصص تمام وقت)
شرکت ایرانی کوچک عضو سازمان جهانی تبلیغات (شرکت رسمی ایرانی با سایز بیزینس کوچک/ با ۵ تا ۱۰ نفر نیروی انسانی متخصص تمام وقت)
مجموعه ی عضو سازمان جهانی تبلیغات (شخصیت های حقوقی غیر تجاری، ادارات، نهادها، موسسات خیریه، رسانه های عمومی اعم از دولتی و خصوصی و دانشگاه های آزاد و دولتی و کالج ها و مدارس دولتی مرتبط)
تذکر ۱- پیمانکاران و کارگزاران و دفاتر بازرگانی رسانه ای، آموزشگاه ها و مدارس و دانشگاه های غیر دولتی و صاحبان تبلیغ (روابط عمومی، بازاریابی، تحقیق بازار) مطابق گروه های عضویت شرکتی ذکر شده (۵،۴،۳،۲،۱)، دسته بندی می شوند
تذکر ۲- هر شخصیت حقوقی برای عضویت درنمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران ملزم به معرفی یک نفر به عنوان نماینده مطابق پروسه ی عضویت خواهد بود
تذکر ۳- شخصیت های حقوقی عضو نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران می توانند برای عضویت حقیقی تعدادی از کارمندان خود از تخفیف ویژه برخوردار شوند
تذکر ۴- شخصیت های حقوقی عضونمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران برای حضور کارمندان خود در کنگره ها، دوره های آموزشی و فعالیت های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود
ب- انواع عضویت شخصیت حقیقی
شخص حقیقی عضو سازمان جهانی تبلیغات (اشخاص فعال در حوزه ی تخصصی فعالیت این سازمان با سن بالاتر از ۲۴ سال)
فعال آموزشی عضو سازمان جهانی تبلیغات (اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه های دولتی یا آزاد در رشته های مرتبط)
فعال جوان عضو سازمان جهانی تبلیغات (جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال فعال در حوزه ی تخصصی فعالیت این سازمان) امکان عضویت به عنوان فعال جوان فقط به مدت ۵ سال می باشد و در صورت رسیدن به سن ۲۴ سال و پر شدن مدت ۵ سال بایستی نوع عضویت به شخص حقیقی تبدیل شود
آینده ساز سازمان جهانی تبلیغات: کودکان در رسته اول و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال در رسته دوم در صورت علاقمندی به حوزه های مرتبط با فعالیت تخصصی این سازمان به شرط درخواست والدین 
مفاخر ملی سازمان جهانی تبلیغات که با توجه به شرایط ذیل انتخاب می شوند
کسانی که بیش از ۴۰ سال در حوزه تبلیغات فعال بوده و از این مدت حداقل ۲۵ سال سابقه ی عضویت نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران داشته باشند
کسانی که با حداقل ۳۰ سال فعالیت در حوزه ی تبلیغات خود را بازنشسته کرده و از این مدت حداقل ۲۰ سال سابقه ی عضویت نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران داشته باشند. کسانی که با حداقل ۲۰ سال فعالیت در حوزه تبلیغات حداقل ۱۰ سال از زندگی خود را وقف آموزش بدون حضور در بخش های انتفاعی کرده و در طول این ۱۰ سال عضو نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران باشند
کسانی که حداقل ۱۰ سال از عضویت خود در نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران را مشغول امور آموزش و پژوهش نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران بوده باشند. کسانی که با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در حوزه تبلیغات، اختراع یا ابداع یا نظریه انقلابی خود را که باعث پیشرفت این حوزه گردد در اختیار نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران بگذارند
کسانی که با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در حوزه تبلیغات حداقل ۵ کتاب نوشته شده ی آنها در این حوزه توسط نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران منتشر شده باشد
کسانی که به خاطر خدمات شایان توجه به جامعه ی تبلیغات ایران با تایید هیات موسس بعنوان مفاخر تبلیغات ایران شناخته شوند
ج- انواع همکاران سازمان جهانی تبلیغات
هیات علمی سازمان جهانی تبلیغات: اساتید دارای تعهد آموزشی و در حال تدریس در دوره های آموزشی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران و مدیران پروژه های علمی و پژوهشی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران
کارشناس سازمان جهانی تبلیغات: مدیران اجرایی تمام وقت دفترنمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران
همکار عضو سازمان جهانی تبلیغات: کارمندان تمام وقت و پاره وقت افتخاری نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران
رکن دو- کمیسیون های تخصصی: تمام اعضای سازمان جهانی تبلیغات در کمیسیون های تخصصی ذیل دسته بندی می شوند
الف- کمیسیون اعضای شرکتی
ب- کمیسیون مجموعه های عضو
ج- کمیسیون مراکز آموزشی
د- کمیسیون صاحبان تبلیغ
ه- کمیسیون اعضای حقیقی
و- کمیسیون جوانان
ز- کمیسیون راهبردی
تذکر۵- در کمیسیون راهبردی، هر استان می تواند با رسیدن به حد نصاب، با پیشنهاد کمیسر عالی و پس از تایید هیات امناء دارای یک کمیته ی مستقل استانی باشد
رکن سه- هیات عالی اجرایی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران: هیات عالی اجرایی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران، عالی ترین رکن اجرایی داخلی این سازمان در جمهوری اسلامی ایران است. این هیات از نمایندگان ارکان مختلف سازمان جهانی تبلیغات با ترکیب ذیل تشکیل می شود
الف- نمایندگان کمیسیون اعضای شرکتی به انتخاب اعضای این کمیسیون، تمام نمایندگان کمیسیون اعضای شرکتی در هیات عالی اجرایی حق رای دارند
ب- نمایندگان کمیسیون مجموعه های عضو، تمام نمایندگان کمیسیون مجموعه های عضو در هیات عالی اجرایی حق رای دارند
ج- نمایندگان کمیسیون مراکز آموزشی، تمام نمایندگان کمیسیون مراکز آموزشی در هیات عالی اجرایی حق رای دارند
د- نمایندگان کمیسیون صاحبان تبلیغ، تمام نمایندگان کمیسیون صاحبان تبلیغ در هیات عالی اجرایی حق رای دارند
ه- نمایندگان کمیسیون اعضای حقیقی، تمام نمایندگان کمیسیون اعضای حقیقی در هیات عالی اجرایی حق رای دارند
و- نمایندگان کمیسیون جوانان، هیچکدام از نمایندگان کمیسیون جوانان در هیات عالی اجرایی حق رای ندارند و به عنوان عضو حاضر مشورتی در جلسات شرکت می کنند
تذکر ۶- نمایندگان کمیسیون جوانان با رای اعضای کمیته فعالان جوان عضو سازمان جهانی تبلیغات انتخاب می شوند و اعضای کمیته ی آینده سازان سازمان جهانی تبلیغات در انتخاب نمایندگان این کمیسیون حق رای نخواهند داشت
ز- نمایندگان کمیسیون راهبردی
رکن چهار- کمیسر عالی سازمان جهانی تبلیغات در ایران: کمیسر عالی سازمان جهانی تبلیغات در ایران یکی از اعضای هیات موسس است که با انتخاب مدیر عامل به عنوان رییس کمیسیون راهبردی و مسئول مستقیم کلیه کمیسیون ها و کمیته های شهرستان ها فعالیت می نماید
رکن پنج- مستشار عالی سازمان جهانی تبلیغات در ایران: مستشار عالی سازمان جهانی تبلیغات در ایران شخصیتی حقیقی و ایرانی دارای وجهه ی ملی و جامعیت در علوم و فنون روزآمد جهانی و تجربیات و دانش ویژه است که می تواند با مشاوره و حمایت خود موجب پیشرفت در تصمیم گیری راهبردی و تحقق اهداف استراتژیک نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران شود
فصل دوم- تعریف تعهدات و وظایف ارکان
بخش الف- عضو
تعریف مراحل: هر نوع عضویت در سازمان جهانی تبلیغات پس از طی مراحل ذیل رسمیت می یابد
در خواست رسمی متقاضی، تکمیل فرم های مربوطه و ارائه ی مدارک مورد نیاز
احراز هویت و صلاحیت متقاضی
پرداخت حق عضویت
تعیین کمیته یا رسته ی تخصصی
صدور و تحویل گواهی عضویت
تمدید عضویت: نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران انقضای عضویت تمام اعضا را در چهار گروه زمانی بهار، تابستان، پائیز، زمستان و بر اساس زمان شروع عضویت دسته بندی نموده و در آغاز هر فصل نامه ی تمدید عضویت اعضای مربوط به همان فصل ارسال خواهد شد. اعضا موظف خواهند بود ظرف مدت اعلام شده نسبت به پرداخت حق عضویت و ارائه مدارک در خواستی جهت تمدید اقدام نموده و در غیر این صورت موظف و متعهد خواهند بود ظرف یک هفته نسبت به حذف تمام علائم، عناوین، نشان ها و ... مربوط به نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران از تمام اقلام مربوط به خود اقدام نمایند
اعضایی که در مهلت مقرر نسبت به تمدید عضویت خود اقدام ننمایند برای پیوستن مجدد به نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران موظف به طی تمام مراحل عضویت از ابتدا و به عنوان عضو جدید خواهند بود
تعهد: تمام اعضا موظف و متعهد به رعایت دقیق کلیه ی آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و شیوه نامه ی استفاده از لوگو، نام و هویت بصری سازمان جهانی تبلیغات و هویت کلامی و کلیه ی تغییرات بعدی آن به هر نحو که باشد، خواهند بود و هر گونه استفاده یا رفتار با نام، لوگو، هویت بصری یا عناوین مربوط به این سازمان که مطابق با ابلاغ مربوط به نوع عضویت اعضا نباشد، مورد پیگرد قانونی در سطوح داخل سازمانی، داخل کشور و بین المللی قرار خواهد گرفت
تذکر ۷- مراحل برخورد با تخلفات اعضا به شرح ذیل می باشد
بار اول ابلاغ تذکر کتبی با ذکر الزام رفع مورد تخلف ظرف ۴۸ ساعت و الزام به اعلام اشتباه انجام شده در رسانه ی مربوطه (در صورت رسانه ای بودن خطا) و در صورت لزوم رسانه ی مورد انتخاب نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران
انجام تخلف برای بار دوم یا در صورت عدم رفع تخلف بار اول (ظرف ۴۸ ساعت اعلامی) و یا در صورت عدم درج اصلاحیه انجام تخلف در رسانه، دریافت تذکر کتبی با ذکر الزام رفع تخلف طی ۴۸ ساعت دوم و در صورت لزوم الزام به اعلام اشتباه انجام شده در رسانه ی مورد انتخاب نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران و نیز الزام به پرداخت جریمه ی نقدی به مبلغ حق عضویت یکساله گروه مربوطه
انجام تخلف برای بار سوم یا در صورت عدم رفع تخلف بار دوم و یا در صورت عدم رفع تخلف بعد از تذکر کتبی دوم یا عدم پرداخت وجه جریمه نقدی و یا عدم اعلام در رسانه مورد انتخاب نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران، شخص حقیقی یا حقوقی خاطی به شکل مادام العمر از عضویت در نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران محروم شده و مراتب با ذکر نام و مشخصات عضو اخراجی توسط رسانه ی عمومی اعلام خواهد شد و نیز متخلف مورد پیگرد قانونی درسطوح داخل کشور و بین المللی قرار خواهد گرفت
تذکر ۸- در خواست عضویت به منزله ی پذیرش تعهد مذکور در آیین نامه و مفاد تذکر ۷ بوده و مسؤلیت کلیه عواقب احتمالی عدم رعایت مفاد آئین نامه به عهده ی فرد خاطی و غیر قابل اعتراض خواهد بود
تذکر ۹- شیوه نامه ی استفاده از لوگو، نام، هویت بصری و هویت کلامی سازمان جهانی تبلیغات در ایران و کلیه تغییرات بعدی آن توسط هیات مؤسس ابلاغ می گردد و رعایت آن برای کلیه ی اعضا در هر شرایطی الزامی است
تذکر ۱۰- دستورالعمل های اجرایی توسط هیات عالی اجرایی تدوین و با تایید ارکان حقوقی رسمیت می یابد
هیات عالی اجرایی می تواند تدوین دستورالعمل های اجرایی در بخش های تخصصی را به کمیسیون، کمیته یا رسته های تخصصی ارجاع نماید
تذکر ۱۱- آئین نامه های اخلاقی و انضباطی توسط ارکان حقوقی تدوین و پس از تصویب ابلاغ می گردد. این آیین نامه ها نبایستی مغایر اساسنامه یا مفاد آیین نامه باشند. ارکان حقوقی می تواند تمام یا بخشی از تدوین آئین نامه ها را به کمیسیون راهبردی یا کمیته های تخصصی زیر مجموعه ی این کمیسیون واگذار نماید
تذکر ۱۲- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت ایرانی داشته باشند، یا اقامتگاه قانونی ایشان در خاک جمهوری اسلامی ایران باشد، یا محل کسب و کارشان در خاک جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد، موظف هستند برای عضویت درسازمان جهانی تبلیغات از طریق نمایندگی ایران اقدام نمایند. در صورتی که عضویت هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر نحوی در هر نقطه ی دیگر جهان و به هر شکل دیگری باشد، در خاک جمهوری اسلامی ایران اجازه استفاده از عنوان عضویت سازمان جهانی تبلیغات چه به عنوان عضو فعال یا همکار یا سابقه ی فعالیت یا هر عنوان دیگری را نخواهد داشت
تبصره: اعضای بین الملل سازمان جهانی تبلیغات و یا نمایندگی های سازمان در کشورهای دیگر که در قالب همکاری های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران وسازمان بین الملل یا همکاری های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران و نمایندگی های سازمان در دیگر کشورها فعالیت می نمایند و یا در قالب این فعالیت ها به ایران آمده یا با طرف های ایرانی متصل می گردند، از رعایت تذکر ۹ مستثنی می باشند
وظایف: کلیه ی اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی، موظف به شرکت در جلسات رسمی رسته ها و کمیته های خود و حضور در فعالیت های عمومی و تخصصی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران با رعایت آیین نامه های اجرایی، اخلاقی و انضباطی بوده و در صورت غیبت مکرر یا عدم رعایت آئین نامه های اجرایی، اخلاقی و انضباطی، با در خواست یکی از کمیته های نظارت یا تشکیلات یا اداری و تایید هیات موسس، ادامه ی عضویت شخص مذکور تعلیق یا ملغی خواهد شد
تذکر ۱۳- هیات موسس می تواند برای بررسی پرونده های موضوع این بخش شورایی متشکل از برخی اعضای هیات عالی اجرایی یا برخی از اعضای کمیسیون راهبردی تشکیل داده و تمام یا بخشی از اختیارات این بخش را برای مدتی مشخص به آن شورا محول نماید
تبصره یک: عضویت اعضای هیات مؤسس تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق یا ملغی شدن نیست
بخش ب - کمیته و رسته
تعریف مراحل: هر عضو نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات ایران، در زمان عضویت یا تمدید عضویت براساس نوع درخواست، مدارک ارائه شده، تجربیات و سوابق شغلی و نهایتاً تشخیص کمیسر عالی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران به عضویت یکی از کمیته ها یا رسته های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران در خواهد آمد
تذکر ۱۴- هر عضو حداکثر می تواند در یک کمیته یا رسته عضویت و فعالیت رسمی داشته باشد. اما در موارد خاص و با تشخیص ضرورت و تائید ارکان حقوقی، یک عضو حقیقی می تواند به صورت همزمان در چند کمیته بدون حق رای، عضویت و فعالیت داشته باشد
تذکر۱۵- اعضای کمیته ی مستقل هر استان می توانند به شکل همزمان در یک کمیته ی تخصصی با حفظ حق رای عضویت و فعالیت داشته باشند
تذکر۱۶- اعضای کمیته های کمیسیون راهبردی (غیر از کمیته ی مفاخر) می توانند به شکل همزمان در یک کمیته ی تخصصی با حفظ حق رای عضویت و فعالیت داشته باشند
تعهد: اعضای هر کمیته موظف و متعهد به همکاری علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات و تجربیات با یکدیگر در قالب جلسات و فعالیت های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران می باشند
وظایف: برای هماهنگی و اداره ی جلسات هر کمیته یا رسته غیر از کمیته های مربوط به کمیسیون راهبردی، شخصی با پیشنهاد کمیسر عالی به عنوان دبیر کمیته ی مربوطه تعیین می گردد. دبیر هر کمیته موظف به ارائه ی دائمی گزارش عملکرد و جلسات به هیات عالی اجرایی و نیز مسئول اجرای برنامه های مصوب نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران در قالب کمیته ی مربوط به خود می باشد
تذکر ۱۷- مدیر عامل «نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران» اعضا و مسئولین کمیته های مربوط به کمیسیون راهبردی را تعیین می نماید. وظایف این کمیته ها طی مصوبات هیات مؤسس تعیین خواهد شد. کمیته های مربوط به کمیسیون راهبردی، مستقیماً و مستقلاً ذیل هیات مدیره و با مدیریت کمیسر عالی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران فعالیت نموده و هیات مدیره حسب صلاحدید می تواند بخشی از گزارش های مربوط به این کمیته ها را برای سایر ارکان ارسال نماید
بخش ج- کمیسیون
تعریف مراحل: هر کمیسیون متشکل از تمام کمیته های زیر مجموعه ی خود است و تمام اعضای کمیته های زیر مجموعه ی هر کمیسیون عضو آن کمیسیون محسوب می شوند. تعهد: تمام اعضای هر کمیسیون متعهد می گردند با ارائه ی نظر خود برای انتخاب نماینده ی آن کمیسیون در هیات عالی اجرایی همکاری نمایند و با همکاری علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با موضوع کمیسیون خود، یکدیگر را در قالب جلسات و فعالیت های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران حمایت نموده و در مسیر انجام برنامه ها و دستیابی به اهداف نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران همکاری نمایند
وظایف: دبیران کمیته های زیر مجموعه ی هر کمیسیون (غیر از کمیسیون راهبردی)، به اتفاق نسبت به تشکیل شورای دبیران کمیسیون مربوطه اقدام می نمایند
تذکر۱۸- شورای دبیران هر کمیسیون، مسئول انتقال نظرات اعضای همان کمیسیون به هیات عالی اجرایی خواهد بود و موظف است برنامه های پیشنهادی کمیته های زیر مجموعه ی آن کمیسیون را به صورت پیشنهاد اجرایی به هیات عالی اجرایی تحویل نماید
بخش د- هیات عالی اجرایی
تعریف مراحل: هیات عالی اجرایی به عنوان عالی ترین رکن اجرایی داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در ایران، مستقیماً توسط اعضای ایرانی سازمان جهانی تبلیغات انتخاب و تشکیل می شود. اعضای هر یک از کمیسیون ها مطابق آئین نامه دارای نمایندگانی در هیات عالی اجرایی هستند که با افزایش اعضای هر کمیسیون تعداد نمایندگان آن کمیسیون در هیات عالی اجرایی افزایش می یابد. اعضای کمیته های زیر مجموعه ی هر کمیسیون، از بین افراد همان کمیسیون که داوطلب عضویت در هیات عالی اجرایی باشند، نمایندگان آن کمیسیون در هیات عالی اجرایی را انتخاب می نمایند. ترکیب تعداد نمایندگان هر کمیسیون و حق رای این نمایندگان در هیات عالی اجرایی، مطابق توضیحات مندرج در رکن سوم بخش ب فصل اول همین آئین نامه خواهد بود و با تغییر شرایط سازمان جهانی تبلیغات در ایران، ترکیب تعداد نمایندگان هر کمیسیون در هیات عالی اجرایی با ابلاغ هیات مؤسس، به عنوان اصلاحیه ی آئین نامه قابل تغییر یا اصلاح خواهد بود
تعهد: هیات عالی اجرایی موظف به برنامه ریزی و اجرای کلیه ی فعالیت های نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران می باشد. دریافت تمامی برنامه های پیشنهادی کمیسیون ها و کمیته ها و بررسی و کارشناسی و جمع بندی این برنامه ها و تدوین برنامه ی جامع اجرایی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران، با لحاظ نمودن بودجه بندی و امکانات اجرایی و گانت چارت زمان بندی و برنامه ریزی نیروی انسانی اجرایی این برنامه ها و تصویب آن به صورت لایحه، از وظایف هیات عالی اجرایی است. به علاوه هیات عالی اجرایی موظف به استخراج تقویم سالیانه ی برنامه ها و فعالیت هاینمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران و جمع آوری نظرات کمیسیون ها و تدوین لایحه ی تقویم سال می باشد. همچنین هیات عالی اجرایی موظف خواهد بود از بین اعضای انتخابی خود کسانی را برای مدیریت و اجرای هر برنامه تعیین نماید، به نحوی که با تقسیم کار اجرایی بین اعضای هیات، هر عضو مسئولیت بخشی از فعالیت ها را پذیرفته و نسبت به آن متعهد و پاسخگو باشد. پس از تصویب هر لایحه در هیات عالی اجرایی و تائید و ابلاغ آن توسط ارکان حقوقی، هیات عالی اجرایی موظف به اطلاع رسانی به اعضاء، ابلاغ به کمیسیون ها و پیگیری انجام آن لایحه تا حصول نتیجه خواهد بود
وظایف: هیات عالی اجرایی در مقابل تمام اعضا و کمیته ها و کمیسیون ها در رابطه با عملکرد خود مسئول و پاسخگو خواهد بود. همچنین در رابطه با رعایت قوانین، آئین نامه ها، روش نامه ها، برنامه ها و لوایح و شیوه عملکرد تک تک اعضای خود در مقابل ارکان قانونی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران مسئول و پاسخگو است. این هیات از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان" دبیر عالی اجرایی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران"  انتخاب می نماید که مسئول برگزاری جلسات هیات عالی اجرایی و مکاتبات با ارکان داخلی نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات درایران خواهد بود

Mobirise